برای فروشنده شدن باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید. روی ثبت نام کلیک کنید.